Przejdź do treści

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO
MOKOTOOTH PRESTIGE DENTAL

§ 1
Podstawy prawne funkcjonowania

MOKOTOOTH Prestige Dental działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:

 • • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) i aktów wykonawczych do tejże ustawy,
 • • ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009, Nr 52 poz. 417);

 

§ 2
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa:

 • • cele i zadania MOKOTOOTH Prestige Dental,
 • • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • • warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania,
 • • prawa i obowiązki pacjenta,
 • • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

 

§ 3
Cele i zadania

 1. 1. Podstawowym celem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MOKOTOOTH Prestige Dental jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 2. 2. Podstawowym zadaniem MOKOTOOTH Prestige Dental należy udzielanie podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stomatologii ogólnej, a w szczególności:
 • • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej,
 • • badanie stomatologiczne
 • • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
 • • leczenie zachowawcze i endodontyczne
 • • zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej
 • • zabiegi z zakresu protetyki stomatologicznej
 • • leczenie ortodontyczne
 • • diagnostyka RTG
 • • zabiegi stomatologii estetycznej
 • • organizowanie i prowadzenie oświaty pro-zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,
 • • wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich
 • • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami.

 

§ 4
Miejsce udzielania świadczeń

Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w siedzibie MOKOTOOTH Prestige Dental.

 

§ 5
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. 1. MOKOTOOTH Prestige Dental organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania z tych świadczeń.
 2. 2. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie lub drogą elektroniczną, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 3. 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 4. 4. Pacjenci bólowi są przyjmowani w dniu zgłoszenia się w godzinach pracy zakładu.
 5. 5. Przed pierwszą wizytą pacjent winien przybyć 15 minut przez planowaną godziną wizyty i udostępnić dokument tożsamości, celem założenia dokumentacji indywidualnej pacjenta

 

§ 6
Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania

 1. 1. MOKOTOOTH Prestige Dental prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
 2. 2. MOKOTOOTH Prestige Dental udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.
 3. 3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych

 

§ 7

 1. 1. Działalnością Zakładu zarządza i kieruje organ zarządzający spółki NYTAS eHealth Services Sp. z o.o., którego oddziałem lokalnym jest NZOZ MOKOTOOTH Prestige Dental. Zarząd jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie praktyki, a także reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. 2. Do obowiązków i uprawnień Zarządu MOKOTOOTH Prestige Dental należy między innymi:
 • • określanie i zatwierdzanie stosowanych procedur medycznych,
 • • organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
 • • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
 • • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagradzania pracowników

 

§ 8
Prawa i obowiązki pacjenta

 1. 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w MIKOTOOTH Prestige Dental pacjent ma prawo do:
  • poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
  • świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
  • rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
  • wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych,
 2. 2. Do obowiązków pacjenta należy:
  • punktualne przybycie na umówione wizyty a w razie niemożności przyjścia telefoniczne lub mailowe poinformowanie Zakładu, nie później niż na 24 godziny przed umówioną wizytą,
  • przestrzeganie niniejszego regulaminu MOKOTOOTH Prestige Dental,
  • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie MOKOTOOTH Prestige Dental,
  • przestrzegania zasad higieny osobistej,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż,
  • przestrzeganie zaleceń lekarza,
 3. 3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w MOKOTOOTH Prestige Dental ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika MOKOTOOTH Prestige Dental
 4. 4. Kierownik MOKOTOOTH Prestige Dental zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

 

§ 9
Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  • do wglądu w siedzibie Zakładu
  • poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów i wyciągów
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie uprawnionych organów
 2. 2. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 18 ust. 4e. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).
 3. 3. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.
  1 strona wyciągu lub odpisu 1 strona kserokopii Wyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku (za całość)
  0,002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia* 0,0002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia* 0,0002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*
  6,83zł 0,68zł 6,83zł

  * przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
   
 4. 4. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:
  a) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 2 zł,
  b) jedna strona kopii dokumentacji medycznej - 1 zł,
  c) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 1 zł.
 5. 5. Opłaty, o której mowa w ust. 4, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 6. 6. Wskazana opłata nie obejmuje kosztów nośników danych, kosztów ewentualnej przesyłki, ani innych kosztów związanych z żądanym przez osobę uprawnioną sposobem wydania kserokopii, odpisów i wyciągów.


§ 10
Przepisy końcowe

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem nadania .