Przejdź do treści

Regulaminy

Regulamin rezerwacji Wizyty

Słownik pojęć

1. Klinika – Mokotooth Prestige Dental z siedzibą przy ulicy Chocimskiej 20/102, 00-791 Warszawa.
2. Wizyta - Usługa stomatologiczna oferowana przez Klinikę.
3. Pacjent - osoba, która dokonuje rezerwacji Wizyty
4. Opłata Rezerwacyjna - opłata, którą wykonuje Pacjent na rzecz Kliniki w celu rezerwacji Wizyty

 

Umawianie pacjentów na Wizytę

1. Warunkiem umówienia Pacjenta na Wizytę jest wcześniejsze wykonanie przez Pacjenta Opłaty Rezerwacyjnej.
2. Po zaksięgowaniu Opłaty Rezerwacyjnej przez Klinikę, pracownik Kliniki skontaktuje się z Pacjentem drogą telefoniczną lub mailową, w celu rezerwacji terminu Wizyty.
3. Do czasu zaksięgowania Opłaty Rezerwacyjnej termin wizyty zostaje zarezerwowany tymczasowo. Jeśli Opłata Rezerwacyjna nie zostanie wykonana w ustalonym czasie to zostanie on automatycznie anulowany

 

Opłata Rezerwacyjna

1. Opłata Rezerwacyjna wynosi 300 zł.
2. Opłata Rezerwacyjna nie jest zapłatą za Wizytę. Koszty Wizyty pokrywane są przez pacjenta na miejscu po realizacji usługi.
3. Cena Wizyty do zapłaty przez Pacjenta jest pomniejszana o wysokość Opłaty Rezerwacyjnej.
4. Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

 

Płatności

1. Opłatę Rezerwacyjną można dokonać poprzez następujące metody:

           - Przelew bankowy na konto bankowe Kliniki:

                 55 1050 1025 1000 0090 3079 5711 lub

           - Gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Kliniki

2. Za Wizytę Pacjent płaci bezpośrednio po jej zakończeniu gotówką lub kartą płatniczą.

 

Przekładanie i odwoływanie wizyt

1. Termin Wizyty można przełożyć najpóźniej 72 godziny przed zaplanowanym terminem wizyty.
2. Jeżeli Pacjent poinformuje Klinikę o chęci zmiany terminu Wizyty później niż 72 godziny przed zarezerwowanym wcześniej terminem, warunkiem rezerwacji następnego terminu jest wykonanie nowej Opłaty Rezerwacyjnej.

 

Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) Klinika zapewni ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w procesie rezerwacji Wizyty
2. Dane osobowe pacjentów są przetwarzane wyłącznie do celu przeprowadzenia rezerwacji Wizyty.
3. W procesie rezerwacji Wizyty Klinika zbiera następujące dane Pacjentów:

  •    - Imię i Nazwisko – w celu zidentyfikowania Opłaty Rezerwacyjnej i zapisu Pacjenta na Wizytę
  •    - Adres email – w celu potwierdzenia otrzymania Opłaty Rezerwacyjnej i kontaktu z Pacjentem w sprawie przygotowania do Wizyty
  •    - Numer telefonu – w celu telefonicznego umówienia terminu Wizyty

4. Pacjent w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie na adres Kliniki podpisanego wniosku.

 

 

 

Regulamin wpłaty zadatku na poczet realizacji Zabiegu

 

Słownik pojęć

Poszczególnym zwrotom, na potrzeby niniejszego dokumentu nadaje się następujące brzmienie:

1. Klinika – Mokotooth Prestige Dental z siedzibą przy ulicy Chocimskiej 20/102, 00-791 Warszawa.
2. Zabieg - zabieg stomatologiczny oferowany przez Klinikę.
3. Pacjent - osoba, która zamawia wykonanie Zabiegu
4. Zadatek - zadatek w rozumieniu art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. na poczet wydatków związanych z wykonaniem Zabiegów przez Mokotooth Prestige Dental. Wysokość Zadatku uwzględnia wielkość wydatków koniecznych do poniesienia w związku z wykonaniem Zabiegu i rezerwacją terminu wykonania Zabiegu)

 

 

Wysokość oraz termin wpłaty Zadatku

1. Wysokość zadatku uzależniona jest każdorazowo od rodzaju Zabiegu i wynika wprost z wysokości wydatków jakie ponosi Klinika w związku z wykonaniem Zabiegu, tj. w szczególności kosztów związanych z rezerwacją dyspozycyjności lekarza i personelu wykonującego Zabieg, na czas jego trwania, kosztów środków, materiałów wykorzystywanych do wykonania Zabiegu itp.
2. Pacjent zapłaci Zadatek nie później niż w terminie 14 dni przed datą zaplanowanego Zabiegu.
3. Płatność zadatku można dokonać poprzez następujące metody:
    - Przelew bankowy na konto bankowe Kliniki:
                  55 1050 1025 1000 0090 3079 5711
    - Gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Kliniki
4. Z chwilą zaksięgowania Zadatku na rachunku bankowym Kliniki lub z chwilą otrzymania środków tytułem Zadatku, pod warunkiem terminowej wpłaty Zadatku, Pacjent uzyskuje rezerwację terminu wykonania Zabiegu.
5. Brak płatności Zadatku w ustalonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją Pacjenta z Zabiegu. Klinika nie jest zobowiązana do dodatkowego informowania Pacjenta o odwołaniu terminu wykonania Zabiegu.
6. Różnicę między ceną wykonania Zabiegu, a wpłaconym Zadatkiem Pacjent zobowiązany jest zapłacić w dniu wykonania Zabiegu, po jego wykonaniu w recepcji w siedzibie Kliniki gotówką lub kartą płatniczą.

 

 

Przekładanie i odwoływanie wizyt

1. W przypadku gdy Zabieg nie zostanie zrealizowany z winy Pacjenta, np. w przypadku odwołania terminu Zabiegu przez Pacjenta, nie stawieniu się Pacjenta w Klinice w zarezerwowanym terminie lub w przypadku spóźnienia przez Pacjenta większego niż 10 min uniemożliwiającego wykonanie Zabiegu, wpłacony Zadatek przepada na rzecz Kliniki.
2. W przypadku gdy Zabieg nie zostanie zrealizowany z winy Kliniki, tj. w przypadku odwołania terminu Zabiegu przez Klinikę, wpłacony Zadatek zostanie zwrócony Klientowi.